Sist oppdatert: 05.02.2018 19:46

Flere spørsmål i Fossvang-saken

 

ARNE HEIMESTØL

Hedalen.no har stilt ordfører Kåre Helland flere spørsmål. Disse gjengir vi sammen med svarene vi har fått på e-post:

 

 1. Jeg har hørt at det har vært restriksjoner på bruken av Fossvangbygget. Er dette bygget egnet til videre bruk? Hvordan vil det ta seg ut ved siden av Sør-Aurdalshallen hvis det ikke blir opprustet og vedlikeholdt skikkelig?

Det er restriksjoner på 2 og 3 etasje. Dette er idrettslaget kjent med og har planer om rive dette og bygge lager over den støpe takoverflaten. Dette er opptil Idrettslaget selv å vurdere. Jeg har tro på at idrettslaget føler ansvar i utviklingen av hele området med også vedlikehold av bygget.

 1. Jf. kommunestyrets vedtak før jul om Fossvangbygget og signaler gitt i siste formannskapsmøte: Hvor finner du som ordfører hjemmel for å inngå avtalen som nå er på plass mellom idrettslaget og Sør-Aurdal kommune? Ble ikke fullmakten gitt til administrasjonen, og var det ikke riving som var temaet?

Mange av slike avtaler er det ordfører som signerer. Denne gangen kunne også andre ha signert men i det jeg var med mente de det var naturlig at jeg gjorde dette. Jeg mener at det vi nå har gjort er å imøtekomme de vedtakene som kom inn i saken før jul. Jeg mener også at formannskapet avklarte at administrasjon kunne iverksette rivning i det det var gjort flere forsøk i å komme i dialog med idrettslaget uten å få til avtale.


Når nå idrettslaget på nytt tok kontakt og ba om møte og aksepterte kostnaden med rivning som kompensasjon så vi det som vanskelig å si nei til idrettslaget i det huset blir stående på deres tomt. Jeg men også det er viktig spille på lag med våre idrettslag og ikke mot de. Signal i formannskap var at jeg kunne bistå om det var behov. Det står i protokollen.

 1. Dere hadde en anbudsvinner på riving av Fossvangbygget. Har kommunen anledning til å trekke seg fra anbudsinvitasjonen?

Dette er det avtale på hvordan kan avvikles og jeg fikk bekreftet på møte at vi kan gå vekk fra tilbudet vi hadde fått. Kommunen har tatt alle forholdsregler i konkurransegrunnlaget ift. å kunne avlyse konkurransen. Riveoppdraget ble avlyst i brev til tilbyderne pr. epost på fredag 2. februar.

 

 1. Kommunestyret har bevilget penger til riving av Fossvang. Hvordan kan du gå inn på å bruke midlene til et annet formål?

  Det var avsatt 1 mil i budsjettet til rivning av Fossvang. Det var også kjent for oss at det lå en gammel avtale til grunn som måtte hensyn tas. Slik sett kunne vi havnet ut med en større sum om alt skulle kompenseres.

  Alternativ med at idrettslaget kunne overta Fossvang er ikke noe nytt og har vært tema flere ganger. At Sør-Aurdal kommune nå lot Idrettslaget ta over ansvaret sammen med en kompensasjon for lager på til sammen 600 000,- mener jeg er en god løsning.

  Formålet var å redusere antall kvadratmeter kommunale bygg. Dette er også i tråd med kommunestyrets vedtak.

Skjøte på Fossvang fra 1969
I siste formannskapsmøte ble det vist til skjøte fra 1969. Dette året kjøpte  Sør-Aurdal kommune Fossvang for 68 000 kroner.

 • Her kan du lese skjøtet fra 13. november 1969.

To spørsmål vi ikke hadde fått svar på i det første oppslaget
Feil på e-post til Sør-Aurdal kommune gjorde at ordfører Kåre Helland ikke fikk svart på disse to spørsmålene før vi publiserte det første oppslaget.

 1. Kan Sør-Aurdal kommune søke om tippemidler uten at en makeskifteavtale er på plass?
   

 2. Hva tenker du om at Fossvangbygget nå blir stående på ikke flom-sikret grunn like inn til fotballbanen? Er dette behandlet politisk?

Tomta som huse skal bygges på har vi fått skjøtet over i sin helhet fra Bagn idrettslag så dette er i orden i forhold til spillemidler.

 

Selve makeskiftet med alle avtaler om tomt vi skal skjøte over til de igjen er ikke overdratt da vi ikke har kommet helt i mål med hvor brakkerigg skal stå og hvor vi kan ha noe masse liggende frem til det kan brukes i tomta. Dette er også snart i orden.


Det andre spørsmålet om Fossvang bygget ikke står på flomsikker tomt. Før oppfyllingen så vi at Fossvangbygget lå minst 1 meter høyere en fotballbane. Når det var flom gikk det ikke så høyt som bygge sto. Dette har stått siden sist på 40 tallet og har ikke vært noe problemer som jeg har registrert. Det ble også laget et utkast fra Frydenlund på å bruke Fossvangbygget som inngangsparti til det nye planlagte bygget.

 

Dette ble en dårlig løsning og ble forkastet. Jeg mener vi ikke kan påpeke at Fossvangbygget ikke står på flomsikkert nivå i det det har stått der i snart 70 år. Det er viktig at nye bygg som oppføres i område tar de nødvendige hensyn til flomsikkerhet. Jeg klarer ikke se problem her.

Tinglyst skjøte
Dette skriver bygningsingeniør Oddleiv Juvkam i e-post til Hedalen.no:

Vedlagt er kopi av tinglyst skjøte på gnr 31. bnr. 33 og gnr. 31 bnr. 34. Med tillegg av tomt på gnr. 31 bnr. 22 representerer dette tomt for Sør-Aurdalshallen.

Overskjøting av gnr. 31 bnr. 46 fra SAK til Bagn IL vil bli gjort når makeskifteavtale mellom SAK og Bagn IL er underskrevet.

Økonomiske og andre betingelser knyttet til denne makeskifte-avtalen er dermed ikke tilgjengelig før forhandlingene er ferdige.