Sist oppdatert: 22.01.2018 20:01

Stadfester Statens helsetilsyn sin advarsel

 

ARNE HEIMESTØL

4. desember 2015 vedtok Statens helsetilsyn å gi lege Gert Halleby en advarsel. Halleby klaget avgjørelsen inn for Statens helsepersonellnemnd. 17.11.2017 ble klagen avvist.

 

Gert Halleby har legeutdanning fra Danmark og fikk autorisasjon som lege i Norge i januar 1995. Fra 21. februar 2007 har han hatt spesialistgodkjenning innen både indremedisin og geriatri. På tidspunktene for hendelsene som ligger til grunn for tilsynssaken, arbeidet Gert Halleby som kommuneoverlege og fastlege i Sør-Aurdal kommune.

 

Statens helsetilsyn
Advarselen Halleby fikk i 2015, ble begrunnet med brudd på krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, både ved legens manglende henvisning av en pasient, samt Hallebys atferd og kommunikasjon overfor en pasient under en konsultasjon i 2015. Advarselen ble også begrunnet i at Halleby ved utforming av legevaktsnotater hadde brutt journalføringsplikten.

Helsepersonellnemnda
Statens helsepersonellnemnd har kommet til at Halleby har brutt kravet til faglig forsvarlig virksomhet og omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4. I tillegg har han brutt journalføringsplikten, jf. loven § 40.

 

– Klageren hadde handlingsalternativer, og hans handlemåte er uaktsom. Pliktbruddene er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten og til å påføre pasienter en betydelig belastning. De er videre egnet til å svekke tilliten til klageren som lege og til helse- og omsorgstjenesten, skriver nemnda.

 

Statens helsepersonellnemnd skriver i sin vurdering videre:

Det får også betydning for nemnda vurdering at det som følge av varslet tilsyn ved Sør-Aurdalsheimen i Sør-Aurdal kommune i 2009, hvor klagerens journalføring som institusjonslege inngikk som en del av tilsynet, ble påpekt mangelfull journalføring. Videre mottok klageren i januar 2013 veiledning fra Fylkesmannen om innholdet i journalføringsplikten. I tillegg ble det i 2007 konstatert at klageren ved flere tilfeller hadde brutt kravet til omsorgsfull helsehjelp, begrunnet i lignende atferd som ligger til grunn for pliktbruddet gjeldende konsultasjonen med pasient B og (sladdet del av dokumentet).

Ordfører Helland kommenterer
Hedalen.no har sendt dokumenter knyttet til saken vi har fått utlevert fra Statens helsetilsyn til ordfører Kåre Helland og utfordret ham eller en annen i kommunen til å gi en kommentar. Her er svaret ordføreren har gitt:

For det første ser jeg at mange av dokumentene er å betrakte som unntatt offentligheten og stiller spørsmål hvordan disse har kommet ut. De må behandles der etter og vil gjøre deg oppmerksom på personvern for de omtalte i dokumentene. De fleste av dokumentene er nye opplysninger for SA og kan ikke ha kommet fra oss.

Dette er en anke på tidligere vedtak om advarsel som etter min mening må besvares av legen selv. Han er privatpraktiserende lege i vår kommune som også Sør-Aurdal kommune kjøper kommunale tjenester av. En av begrunnelsene er tidligere journalføring som også omfatter SA. Dette er et gammelt avvik som er lukket.

De konkrete hendelser ut over dette som er omtalt ønsker ikke vi kommentere ytterligere. Til din orientering har vi vært i kontakt med folk hos fylkeslegen og jeg har hat samtale med Dokter Halleby. Jeg ser ingen behov for å følge opp de konkrete hendelsene.

Vi har også utfordret kommunelege Gert Halleby til å gi en kommentar, men han har ikke svart.