Sist oppdatert: 01.03.2018 20:45

Sør–Aurdalshallen
Samspillsentreprisen igangsettes

 

ARNE HEIMESTØL
Pressen fikk være til stede på første del av formannskapsmøtet torsdag, men ble, med hjemmel i paragraf 31,5 i kommuneloven, sendt på gangen da en skulle drøfte anbudene som har kommet inn
.

 

 

Ordføreren innledet med å fortelle at det ikke foreligger noen møteprotokoll fra forrige møte i byggekomiteen.

 

Presserefs
Deretter ble pressen viet oppmerksomhet. – Jeg oppfordrer media til å være mer korrekte i sin framstilling av det som skjer i saken om Sør–Aurdalshallen. Ett av oppslagene handlet om at vi skal bygge en så stor hall. Jeg har fått telefonhenvendelse om dette. Valdres Storhall er på 9600 kvadratmeter. Vår hall er på 1125 kvadratmeter, sa ordfører Kåre Helland (Sp) og viste til Magne Ruud sin ytring på Hedalen.no

 

– Det er mange tall om denne utbygginga, fortsatte Helland. Og vinklinga i media kan være uheldig. Bedrer ikke dette seg, må vi kanskje selv informere på kommunens hjemmeside. Ordføreren anså det dessuten som uheldig at pressen skal følge komiteens/formannskapets arbeid med saken. – Det kan skade kommunens interesser.

 

Flertall for å gå videre
Både rådmannen og ordføreren tok deretter til orde for at samspillsfasen med tilbyder som velges, bør igangsettes. Det er to firma som har levert anbud. Når vinner er kåret, er det 10 dagers klagefrist. Deretter kan første kontrakt inngås. Denne er innledning på samspillsfasen. Bygningsingeniør Oddleiv Juvkam mente at denne fasen kan ta rundt to måneder.

 

Helland reiste deretter spørsmål om byggekomiteen bør avvikles.
 

Svein Gunnar Huset (Sp) hadde ordet flere ganger. Han minte om at kommunestyret hadde gjort vedtak om en bruttoramme på 139,4 millioner kroner. Prosjektkostnadene er nå på rundt 170 millioner kroner. Et nytt kommunestyremøte må til, mente han.

 

Arne Leite (Sp) mente at formannskapet har anledning til å gå videre i prosjektet. Kåre Helland viste til at det er lagt inn en buffer på 15 millioner kroner, og at det dermed kan være mulig å komme innenfor vedtatt ramme.

 

– Dette er triksing med tall, sa Svein Gunnar Huset. Helland viste da til Stortingets byggeprosjekt, noe som fikk Huset til å minne om hvilken økonomisk situasjon Sør–Aurdal kommune er inne i. – Kommunen vår har helt andre forutsetninger en stortingspolitikernes uutømmelige kilde.

 

Trine Adde Hansebakken (Ap) mente at kommunen nå må sette tæring etter næring. – Denne saken må vi se på i en større helhet. Vi har flere lovpålagte oppgaver. Noe nytt må vi ha. men ønsker vi en ny skoledebatt? Er det der vi må hente midlene igjen? Hun tok likevel til orde for at formannskapet bør si ja til å igangsette samspillsfasen.

 

Olav Kristian Huseby (H) støttet Hansebakken i at man må få en helhetlig vurdering. – Vedtar vi å sette samspillsfasen i gang, spiller vi høyt. Vi har et kommunestyrevedtak som vi må forholde oss til.

 

Marit Hougsrud (Sp) mente også at formannskapet kunne sette i gang samspillsfasen. – Skolearealer må vi ha, og vi må holde oss innenfor ramma.

 

Emmy Bakkom (KrF) mente formannskapet burde ha skjønt at en ville komme i en vanskelig situasjon. Bygget er nå på over 4000 kvadratmeter, C–blokka som skal erstattes, er på 1400 kvadratmeter. Dette er en voldsom økning når en ser prosjektet i lys av folketallsutvikling i kommunen og kommunens økonomi.


Rådmannen mente det var galt å kalle prosjektet Sør–Aurdalshallen. – Det er en gymnastikksal vi bygger. Han ønsket at samspillsfasen kunne igangsettes, og at en måtte vurdere hvordan prosjektet skal finansieres.


– Det er gitt klare signaler på at vi ikke skal gå videre i pengebruken, sa Olav Kristian Huseby. Det er skremmende at ordfører Helland vil sløyfe reservepotten i prosjektbudsjettet. Erfaringer tilsier at vi trenger å ha denne bufferen med.

 

Svein Gunnar Huset tok til orde for at anbudsfasen avsluttes. – Vi må planlegge på nytt og bygge et bygg som vi har råd til, og som vi trenger. Det er størrelsen på gjelda vi får, som bekymrer meg. Fortsetter vi nå, vil gjelda fordelt på hver sør–aurdøl være på 95 000 kroner per innbygger. Kun Øyer har så høy gjeld i vårt fylke. Jeg oppfordrer mine senterpartikolleger til å bruke sunt bondevett!

 

Plansjef Svein Granli sa en samspillsfase vil være ekstremt detaljert. Administrasjonen mente han måtte finne en måte å melde tilbake til byggekomiteen slik at denne kunne ta stilling til prinsipielle spørsmål. Dette fikk han støtte på fra flere av formannskapets medlemmer.

 

(Hedalen.no takker Reidar Schlytter som var til stede på møtet, og som har lest gjennom dette referatet! Oppslaget er presentert i kronologisk rekkefølge.)