Sist oppdatert: 05.12.2019 17:14

Ordføreren og rådmannen svarer

  ARNE HEIMESTØL
Etter det Hedalen.no erfarer, er det en del frustrasjon blant politikere over budsjettprosessen kommunen er inne i. Med bakgrunn i rådmannens forslag til økonomiplan 2020–2023 og behandling av denne i formannskapet 26.11. har Hedalen.no stilt en rekke spørsmål.


Rådmann Haakon Boie Ludvigsen og ordfører Marit Hougsrud

Rådmannen svarer

– I formannskapet fortalte du at budsjettet er satt opp og presentert i henhold til kommuneloven, eller i forskrift til denne. Hvilken bestemmelse i loven/forskriften er bestemmende for at budsjetteringa, nå og heretter, skal gjennomføres som rammebudsjettering?

– Det står, som du sikkert er klar over, ingen ting om rammebudsjettering i kommuneloven. Det som omhandler kommunelovens omtale omkring budsjettering er å finne i kommunelovens kapittel 14.

På hvilket nivå vil rammebudsjetteringa skje framover, på gruppe (eks. Oppvekst og kultur), eller ansvar (eks. Begnadalen barnehage ol.)?

– Det vil for fremtiden være mest hensiktsmessig å legge dette på ansvarsnivå for å synliggjøre retning innenfor den enkelte sektor.

Hvis kommunestyrets budsjettfastsettelse skal begrenses til nivå for rammebevilgninger, når vedtok det samme styret at det gir avkall på innsikt i, og bestemmende myndighet over hvilke innsatsfaktorer det enkelte tilbud/ansvarsområde blir tildelt?

– Detaljnivået i inneværende økonomiplan er presentert på nivå for det enkelte tjenestenivå/avdeling. Dette finnes igjen under menyvalget disponering av budsjettrammen og tabellen oversikt drift. Som forklart tidligere gir ikke løsningen oss mulighet til å ta ut data på kontonivå med oversikt over hvor mye den enkelte avdelingsleder har til rådighet i budsjettet til for eksempel innkjøp av forbruksmateriell.

For 2019 foreligger det på hjemmesida til kommunen ingen lenker til budsjetter, eller utskrift av disse. Hvilket prinsipp ble vedtatt ved budsjettbehandlinga, - rammebudsjetter for tjenestenivåene, eller detaljbudsjetter på ansvarsområder?

Dette skulle vært å finne som vedlegg til saken. Usikker på hvorfor dette ikke ligger der nå. Skal sjekke dette i morgen.
Svar på e-post dagen etter:
Du finner de etterspurte dokumentene her.

– I formannskapet mener jeg du sa at revisjonsrapporten/ spørreundersøkelsen Kommunerevisjon IKS arbeider med, er utenfor kommunens ansvarsområde. Hørte jeg riktig? (Video fra møtet er ikke publisert.) Hva mener du med denne uttalelsen?

–  Det jeg sa, var vel at kommunen, innforstått administrasjonen, ikke hadde noe mandat til å påvirke tempoet i kommunerevisjonens arbeid med utforming av forvaltningsapparatet.

Jeg noterte også at du nevnte en detaljoversikt på over 30 sider. Er det den samme oversikten/regnearkene du la ut sammen med formannskapets budsjettinnstilling, eller finnes det et dokument til?

– Vi hadde forhåpninger om å kunne ta ut en detaljert oversikt på kontonivå. Dette har vi av tekniske årsaker ikke klart å få til.

Ordføreren svarer

Hvordan skal kommunestyremedlemmer som ønsker å foreslå endringer i formannskapets budsjettforslag, gå fram når budsjettet er lagt fram på rammenivå? De vil vel neppe ane konsekvensene av endringsforslagene de kommer med?

– Kommunestyret trenger ikke å detaljstyre drifta, vi må ha tillit til de ansatte. Tallmaterialet vi har fått, gjør det mulig å finne ganske detaljerte summer på enhetsnivå. Konsekvenser av endringsforslag kan svares ut av administrasjonen.

Jeg savner fortsatt svar på hvorfor budsjettrutinene er endret. Har kommunestyret og/eller formannskapet bestemt dette?

Budsjettrutinene er endret fordi rådmannen og hans stab har valgt et nytt system som de lager budsjettet i. Programmet heter Framsikt, og brukes av flere kommuner i budsjettarbeid. Det er litt uvant, men jeg tror dette kan bli bra etter hvert. Kommunestyret/formannskap har ingen vedtak om hvordan budsjettet skal legges fram.

Vil rådmannens fullmakter, dersom budsjettet blir vedtatt, bli utvidet ettersom budsjettet nå er lagt fram på rammenivå?

Det vil være som det har vært før. Vi har delegert mye til rådmannen før også, selv om vi tidligere har vedtatt et veldig detaljert budsjett.

Per i dag kan ikke rådmannen legge fram detaljbudsjett for for eksempel Hedalen barne- og ungdomsskole. Hvordan skal rektor og tjenesteleder styre hvis et slikt budsjett ikke er på plass til 1.1.2020? (Se hvordan budsjettet var vedtatt for 2018.)

– Tjenesteledere har ansvaret for egne budsjetter sånn som før, og de har jobbet med sine budsjetter siden i august, og har derfor god oversikt på sin egen ramme. Ved endringer etter kommunestyrets vedtak, må dette legges inn i deres budsjetter, sånn som tidligere.