Sist oppdatert: 12.05.2009 06:42

Tapte saken og må betale skasomkostningene

ARNE HEIMESTØL
  Sju personer fra Hedalen reiste 28. november 2008 søksmål mot Sør-Aurdal kommune om eierskap til vegparsellen Åsli-Åsliseter. 16. april, dagen før hovedforhanglingen skulle starte, trakk saksøkerne saken for retten. 27. april ble saken hevet i Valdres tingrett, og dommen slår fast at saksøkerne både har tapt saken og at de er må dekke Sør-Aurdal kommunes saksomkostninger på 79 200 kroner. Les hele kjennelsen her.

I dommen heter det at kravet materielt sett er oppgitt når det trekkes tilbake etter at det er forkynt for motparten og at saksøkerne i framtiden også er avskåret fra å reise ny sak om samme krav.

Veglaget om kjennelsen
Vi har spurt Gunnar Heiene, formann i Åsli-Åsliseter veglag, om han ønsker å gi en kommentar til kjennelsen og har mottatt følgende svar på e-post:

Åsli-Åsliseter Veglag beklager at grunneierne som reiste sak mot kommunen for å få avklart eierspørsmålet, trakk saka. Selv om det viste seg at veglaget ikke kunne være med i selve saken, støttet veglaget grunneierne, noe som også kom fram under stiftelsesmøtet. Vi mener det var viktig å få prøvd dette spørsmålet for å få ro rundt vegsaka. Når saken nå ble trukket, mener veglaget fremdeles at kommunen ikke kan stå som oppdragsgiver når det gjelder bompengefinansiert vedlikehold av vegen og at bompengene kreves inn i strid med vegloven. 

Kommunestyrevedtaket av 19. juni 2008 sier at det er "..grunneierne som eier inntil den kommunalt eide strekningen Kv 591 Åsli-Åsliseter...." som skal utgjøre veglaget. Dette vedtaket hadde vi i følge Valdres kommunerevisjon misforstått, da vi hadde forstått det slik at grunneiernes rettigheter var begrenset til å få lov til å avholde møte med kommunens representanter. Om veglaget benytter seg av denne muligheten av å overta driftsansvaret for strekningen Åsli-Åsliseter med den begrensingen av medlemmer som kommunen legger opp til, eller om det skal legges opp en annen strategi, slik at også de som faktisk har kjøpt seg inn i vegen tidligere får mulighet til å være med, er en sak som årsmøtet må ta stilling til. En del tidligere medlemmer har kontaktet oss og informert om at de ikke ønsker å være med mens andre har krevd at tidligere investeringer i veirett ikke kan tilsidesettes i dag.

Lovlighetskontroll
Tre kommunestyrepolitikere har engasjert i saken, og sendt inn til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen. På grunn av stor saksmengde er ikke denne saken ferdigbehandlet ennå.

Arvid Berg uttaler følgende:

Dersom du er ute etter hvorfor jeg var med på å sende kommunestyrevedtaket til lovlighetskontroll, var begrunnelsen at jeg var kjent med at det muligens ville reises rettssak mot kommunen om vedtaket som vart gjort var lovlig. Jeg mente derfor det var bedre at kommunen på eget initiativ fikk avklaret dette for på den måten muligens forhindre at det ble reist rettssak. Hvilke begrunnelse som er brukt for å trekke saken, vet jeg ikke. Men en mulighet er jo at de venter på nettopp avklaringa av lovlighetskontrollen.

Relaterte saker: