Sist oppdatert: 11.12.2014 07:05

Delte meninger om flerbrukshall og kulturhus

  TEKST: ELDOR BRÅTHEN
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

 

Drøyt 20 representanter fra lag og foreninger i Sør-Aurdal var samlet på Tingvollkantina tirsdag kveld.( Antall representerte lag var utvilsomt høyere, for noen bar flere hatter.)
 

Møtet var kommet i stand etter invitasjon fra kommunen. Hensikten med møtet var «å vurdere felles bygg og anlegg for kultur og idrett», og man stilte følgende spørsmål: - Hvordan kan kommunen og frivillige lag og foreninger jobbe sammen for å nå et felles mål?
 

Møteleder, varaordfører Svein Bakke, ønsket velkommen. Han fortalte at enstemmig kommunestyre har slått fast at det er uaktuelt å reparere C-blokka ved ungdomskolen på Bagn.  Man trenger ny gymnastikksal og svømmehall, og spørsmålet er hvor man kan få til i tillegg. Saken vil bli tatt opp i kommunestyremøte 15.03. 2015.

 


Varaordfører Svein Bakke
 

Rådmann Erland Odden orienterte om det som har skjedd til nå. – Noen avgjørelser og investeringer er «satt på vent». Dette gjelder f.eks. kveldens tema:, kulturhus/idrettshall, og det gjelder skolen.

 

 

Til nå har samarbeidsdrøftingene stort sett vært mellom kommunen og Bagn idrettslag. Idrettslaget har behov for idrettshall, og kommunen har sine behov.

 

De økonomiske utfordringer kommunen står overfor, kan kort oppsummeres slik: Overføringene fra Staten til drift av kommunen er siste år redusert med 6 mill. kroner. Som en følge av dette har kommunen måttet redusere sine utgifter til bl.a. kommunale tjenester bortimot tilsvarende. Kulturhus og idrettshall antas å koste ca. 75 mill. kroner, og man regner med 10 mill. kr. tilskudd til idrettshallen.

 

Rådmannen kom til slutt inn på kommunereformen, som også kan få betydning for de avgjørelser man nå er i ferd med å ta.

Varaordfører Svein Bakke oppsummerte: – Svømmehall er lovpålagt. Framtidig skolestruktur har betydning for hvor man plasserer denne hallen. Bagn skole er for liten. Noe må bygges på Bagn.

 

Folkehelsekoordinator Ida Blåfjelldal tok utgangspunkt i slagordet "Sør-Aurdal- en frisk kommune i Valdres", og spurte: – Kva er det som gjer Sør-Aurdal til en frisk kommune?  Hun kom inn på de forpliktelser folkehelseloven pålegger kommunene og økonomiske utfordringer i den forbindelse.

 

Man søker å ha større fokus på forebygging for på den måten å redusere utgiftene til reparasjoner. Lokalkunnskap og eierskap til de tiltak som iverksettes, er viktig. Man må bygge på det som har vist seg å virke, og man må søke å skape ytterligere handling.  For å få til dette er det viktig å informere. Mange er flinke, men Blåfjelldal mente at kommunen fremdeles har en del utfordringer på dette området.

 


Ida Blåfjelldal

 

Folkehelsekoordinatoren nevnte til slutt at 2015 er utpekt som «Friluftslivets år» med slagordet: – Nå er det din tur. Dette vil vi sikkert få høre mer om senere, men for nå å komme litt tilbake til det som Blåfjelldal var inne på litt tidligere. Sosiale ulikheter er en utfordring. Noen tilbud er med på å øke disse forskjellene. I Friluftslivets år vil man legge stor vekt på at tilbudene skal være nære og tilgjengelige for alle.

Magne Omsrud, representant for Hedalen skoles venner, Hedalen skytterlag, Hedalen skytterlags miniatyrgruppe og Hedalen Røde Kors, var førstemann som fikk  ordet etter ei kort kaffepause. Han hadde vanskelig for å se hvorfor man var opptatt av denne saken nå. Pmsrud så behovet for svømmehall og gymsal, men anbefalte nøkternhet pga. anstrengt kommuneøkonomi. Ingen av de laga han representerte, har behov for den flerbrukshallen det her er tale om.

 

 

Bjørg Eva Storrø (Bagn musikkorps ) presiserte sterkt at Bagn mangler lokaler til annet enn idrett. Man har samlingssteder rundt om grendene, men Bagn trenger et kulturhus. Senere var hun inne på at korpset, foruten øvingslokaler, også trenger et sted å lagre instrumenter.

 


Bjørg Eva Storrø
 

Vegard Vestrom (Hedalen bygdeutvalg) åpnet med å fortelle at mellom 15 og 20 lag og foreninger hadde hatt møte på søndag. Ingen av disse hadde uttalt behov for en slik hall som det her er tale om. Bygdeutvalget er i ferd med å kartlegge de aktiviteter som foregår, hvilke økonomisk støtte lag og foreninger får fra kommunen og framtidsplaner vedr. lokaliteter.

 


Vegard Vestrom

 

Ellen Skrinde Øverby (Hedalen musikkorps) kunne heller ikke se behovet for kulturhus i Sør-Aurdal. Gymnastikksalen, der vi har våre konserter, er ikke et ideelt konsertlokale, sa Ellen, men nærhet betyr mer enn et stort og flott lokale. De som ønsker større utfordringer, finner sin plass i Valdres Brass Band. Utenom dette har korpsa et godt samarbeid basert på de lokalene som finnes. Hva har vi råd til?

 


Ellen Skrinde Øverby
 

Esther Kulterud (frivilligsentralen) var antakelig kveldens ivrigste talsperson for kulturhus. Kommunen trenger en felles møteplass, og den må være på Bagn!
 

Nils Martin Sætrang (Begnadalen Musikkorps) åpnet med å si at han representerte «en marginal lagidrett.» Vi trenger utvilsomt en møteplass, sa Nils Martin, men dette må være del av en totalpakke. Skolestrukturen er avgjørende for plasseringa. Det er behov for noe i Bagn, men hvor er den optimale plassering for et bygg som hele kommunen skal dra nytte av? Dette bygget skal betjene mer enn Bagn, og vi må finne ut hva kommunen trenger før vi låser oss fast med hensyn til lokalisering.

 


Nils Martin Sætrang

 

Morten Bellika Johansen (Bagn il og tidligere leder i Idrettsrådet) sa at både idrettsrådet og musikkrådet har gjort et grundig arbeid med planene for flerbrukshall. – Fossvangområdet har alltid vært en forutsetning for dette arbeidet, sa han.

 


Morten Bellika Johansen
 

Steinar Skjerve (Bagn il): Én gymsal på Bagn er allerede stengt. Vi ser på hva som er viktig for oss. Større bygg gir større tilskudd, og vi har invitert kommunen til et samarbeid.

 


Steinar Skjerve
 

Catrine Hagen (Begnadalen il og Begnadalen amatørteater): – Denne diskusjonen har ingenting for seg før skolestrukturen er avgjort. Nærhet er viktig, sa hun, og var skeptisk til å bruke mye penger på et kulturbygg, kanskje spesielt dersom mange vil føle reiseavstanden for stor.

 


Catrine Hagen
 

Nils Martin Sætrang fikk ordet på nytt og sa at kommunen har en utfordring når det gjelder de bygningene man allerede har, og han etterlyste en kommunal plan i så måte. Hva og hvor er behovet etter en eventuell kommunesammenslåing?  Det er kort avstand mellom Bagn og Fagernes. Han kom til slutt med følgende direkte utfordring: – Hva er sjansen for at kommune klarer å lande et vedtak ang. skolestruktur den 15. mars?
 

Rådmannen trodde at kommunestyret ville klare dette.

Antakelig med tanke på evt. kommunesammenslåing, sa varaordfører Bakke:
– Vi må jobbe på kryss og tvers for å styrke oss.» Da møtet begynte, foreslo varaordføreren å sette ned ei arbeidsgruppe. Han gjentok spørsmålet, men ideen vant liten tilslutning.
 

Morten Bellika Johansen og Anne Margrethe Wilter mente at den jobben ei slik gruppe evt. skulle gjøre, allerede er gjort av idrettsrådet og musikkrådet.
 

Svein Erik Wold (k-styrerepr.) så en fordel i det utgreingsarbeidet som allerede er gjort.
 

Oddvar Fremgård (k-styrerepr.) sa at kommunestyret er forpliktet til å spare penger. Økonomien er vanskeligere enn vi trodde ganske lenge, sa han. Vi står foran en omfattende prosess, og det er for tidlig å trekke konklusjoner nå. Med tanke på plassering og finansiering var han likevel for å utnytte de tilskuddsordninger man kan utnytte, og han pekte nærhet til alders- og sjukeheimen som et plussmoment for Fossvangområdet.

 


Oddvar Fremgaard TPK
 

Fra en kort replikkveksling mot slutten av møtet tar vi med:
 

Ida Blåfjelldal:– Før jeg begynte som folkehelsekoordinator, visste jeg svært lite om det som foregår rundt om i kommunen. Hedølingene er «rågode» på å skape liv og aktivitet.
 

Steinar Skjerven: Å bygge huset er ikke nok. Vi må fylle det med innhold.
 

Vegard Vestrom: – Det lag og foreninger i dag mottar fra kommunen,  er «almisser.» Tar kommunen på seg ytterligere utgifter knyttet til en flerbrukshall, vil disse almissene trolig bli enda mindre.
 

Rådmann Erland Odden: – Vi må prøve å realisere noe som kan bli til gagn for hele Sør- Aurdal.
 

 Anne-Margrethe Wilter: – Mange lag og foreninger driver godt. Nærhet og eierforhold er viktig. Å fylle et hus med innhold må først og fremst være en oppgave for dem som har huset i sin nærhet.
 


Anne-Margrethe Wilter
 

Det ble ikke satt ned arbeidsgruppe. Gunvor Elene Thorsrud sender referat til lag og foreninger, og de blir oppfordret til å sende sine innspill til henne.