Sist oppdatert: 25.08.2015 14:56

Hedalen Arbeiderlag og Sør-Aurdal Arbeiderparti

 

HEDALEN ARBEIDERLAG V/LEDER ØYSTEIN FOSSHOLT
Varslet svar på brev som Sør-Aurdal Arbeiderparti har publisert på hedalen.no og i avisa Valdres. Dette brevet eksisterer med to forskjellige underskrifter.
Første gang var det bare underskrevet ”Sør-Aurdal Arbeiderparti”, andre gang ”SAP Reidar Schlytter nestleder”.

 

Hvordan dette har blitt behandlet i kommunepartiet, vet vi ikke. Hvis brevene er styrebehandlet på forhånd, ble undertegnede, som styremedlem i SAP, ikke innkalt til dette møtet.
 
Hedalen Arbeiderlag syns ikke at dette passer nå rett før valget, men vi må besvare direkte kritikk.

Nominasjonsprossessen starter i en nominasjonskomité.
Hedalen Arbeiderlags tidligere leder, Emmy Bakkom, var representert i komiteen, og tidligerere arbeiderlagsmedlem Rolf Gunnar Olsen var vararepresentant.

På siste nominasjonskomitemøte ble Emmy forhindret til å møte, vararepresentant Rolf Gunnar ble ikke innkalt. Dette gjør ikke starten av prosessen særlig ryddig.

«På nominasjonsmøtet ble det vedtatt at fem kandidater skulle kumuleres.»
Det skjedde etter forslag fra Hedalen Arbeiderlag. Nominasjonskomiteens innstilling om ukumulert liste var ikke i samsvar med partiets vedtekter.

I samsvar med tradisjon i Sør-Aurdal Arbeiderparti foreslo Hedalen Arbeiderlag fem kumulerte for å sikre representasjon fra: Reinli, Leirskogen, Bagn, Begnadalen og Hedalen. Av den grunn foreslo vi (Sri) Skandasr Somaskandapillai fra Leirskogen på fjerdeplass i stedet for Reidar Schlytter.

Hedalen Arbeiderlag beskyldes for utradisjonelt å ha foreslått ny liste. Hedalen Arbeiderlag foreslo ikke ny liste, men forandringer på et forslag som lagets representant i nominasjonskomiteen ikke hadde vært med på å sluttbehandle.

På møte i Hedalen 14. januar. svarte nestleder Reidar Schlytter at han foreslo motkandidat til Emmy Bakkom fordi hun foreslo motkandidat til han.

Leder Svein Bakke beklaget at nominasjonsmøtet endte slik det gjorde, og sa at Emmy Bakkom var en de dyktigste politikerene vi hadde i Ap.

Likevel stemte halvparten av de som var på nominasjonsmøtet i Sør-Aurdal Arbeiderparti, og sannsynligvis et klart flertall av de som ikke er fra Hedalen, for at Emmy Bakkom ikke skulle kumuleres. Resultatet kjenner vi.

Forslaget fra nominasjonskomiteen hadde med 4 medlemmer fra Hedalen Arbeiderlag. Vi mener at dette er dyktige folk, og de hadde alle sagt seg villig til å jobbe for partiet og kommunens innbyggere. Nå er kun én av disse igjen på lista, og i partiet.

Hedalen Arbeiderlag foreslo endringer som skulle være til beste for Sør-Aurdal Arbeiderparti, og vi hadde et ønske om flest mulig stemmer til høstens valg. Vi hadde gode tanker og, ingen baktanker.

Sør-Aurdal Arbeiderparti bør ikke ha grunn til å være overrasket over Emmy sin reaksjon og, reaksjonen fra de andre som valgte å trekke seg.
Man bør heller ikke ha grunn til å være forundret over at ingen andre hedølinger ville stille som erstattere.

Nominasjonsmøtet er selvsagt i sin fulle rett til å kumulere og nominere de personene de har tillit til. Etter nominasjonsmøtet har partiets liste gjennomgått forandringer, også utover de som fulgte av at de tre nominerte fra Hedalen meldte seg ut.

Hedalen Arbeiderlag sendte brev til fylkespartiet for å stille spørsmål rundt forandringer på nominasjonskomiteens liste etter at nominasjonsmøte var avholdt.

Oppland Arbeiderparti sier i brev 18.desember 2014:
«Nominasjonskomiteen er ferdig med arbeidet, så styret innstiller og det gjøres vedtak på medlemsmøte.»
Dette møtet er så langt jeg husker, ikke blitt holdt.

Vi sitter igjen med en del spørsmål:

Hedalen Arbeiderlag fikk flertall for forslag om fem kumulerte, og vi trodde at dette ville sikre alle bygdene representasjon. Kan noen huske at SAP har stilt liste uten å sikre alle bygdene representasjon via forhåndskumelering?

Det er drøyt å påstå at Hedalen Arbeiderlag ”noe utradisjonelt” fremmet forslag om ny liste. HAL fremmet endringsforslag. Vi har forklart hvorfor, og vi mener at vårt forslag var minst like mye i samsvar med SAP sine tradisjoner.

Hva er hensikten med å sende listeforslag til partilaget hvis vi bare skal være sandpåstrøere?

Hedalen Arbeiderlag arrangerte møte i januar 2015 for å få belyst det som hadde skjedd.

Med på det møte var leder og nestleder i SAP, partilagsmedlemmer som var på nominasjonsmøtet, og de som hadde trukket seg fra lista.
Var det kritikkverdig av Hedalen Arbeiderlag å arrangere et slikt møte?

Det foreligger to versjoner av det som skjedde på nominasjonsmøte i Sør-Aurdal Arbeiderparti:
Den ene er ” Svar på leserinnlegg” (hedalen.no 22.07 ) gjentatt i Valdres 25.07. Den andre versjonen er referat fra informasjonsmøte som Hedalen Arbeiderlag arrangerte i januar. (hedalen.no 14.01.2015) ”Mange beklagelser, men liten anger.”

Her leser vi at leder i Sør- Aurdal Arbeiderparti sa at ” prosessen styrer nominasjonsmøte” og på direkte spørsmål beklaget resultatet av SAP sitt nominasjonsarbeid. Vi mener at dette referatet er langt mer utfyllende og korrekt enn Sør-Aurdal Arbeiderparti / Reidar Schlytter sin versjon og oppfordrer interesserte til å finne fram denne på hedalen.no.

Uansett hva vi som har vært i prosessen hevder, leser velgerne resultatet av den på stemmeseddelen, og det er den de nå har å forholde seg til.


For Hedalen Arbeiderlag
Øystein Fossholt - leder