Sist oppdatert: 02.01.2015 22:07

Varaordføreren svarer

 

ARNE HEIMESTØL
Med bakgrunn i Magne Ruud sin kommentar på Hedalen.no fredag har Hedalen.no stilt ordfører Kåre Helland noen spørsmål. Ettersom det er stilt spørsmål ved hans habilitet, har han overlatt til varaordfører Svein Bakke å svare.

Svarene Bakke har gitt, er merket med kursiv skrift.

– Er du enig i at forvaltningsrapporten var bestilt av formannskapet 18.2.2014? Se Magne Ruud sin kommentar.

Formannskap besluttet at ekstern kompetanse skulle brukes til gjennomgang av tjenesteområdene i kommunen mht. driftsgjennomgangen. Kommunerevisjonen ble benyttet til gjennomgang av miljøarbeidertjenesten og legetjenesten. Legetjenesten ble spilt inn av administrasjonen og vedtatt i formannskapet. Høna eller egget?

Se Sandsengen sine vurderinger om gyldigheten av kommunestyrevedtaket.
Hvilke tanker gjør du deg om det han skriver her?

Jeg vet at de 25 medlemmene i kommunestyret er i stand til å tenke over og vurdere en sak uavhengig av påvirkning i saksbehandlingen.

– Hvilke tanker gjør du deg om disse punktene i forvaltningsrapporten?

 • Hvorfor sykehusinnleggelsene er høyere her enn i andre kommuner (s. 5).

 • Antall konsultasjoner pr. innbygger er høyere her enn i de øvrige valdreskommunene, og som vil få negative økonomiske konsekvenser i 2015. (s. 6 og 7)

To første punkt er statistikk og sammenligning med andre kommuner ut fra tall. Må gåes dypere inn i for å klarlegge årsaker. Det er mulig at befolkningssammensetning er årsak?

 • Hvorvidt helse- og legetjenesten er tjent med en enhetlig ledelse. (s. 10)

Dette vurderes i organisasjonsstruktur.

 • Avklaring av hvilke oppgaver legene skal utføre for kommunen, og ikke bare tidsbruken. Kost/nytte. ( s. 12)

Oppgavene blir ifølge kommunerevisjonen organisert gjennom avtale mellom legene og kommunen. Eventuelle forandringer må inn der.

 • Hvilke forventninger skal kommunen, som ansvarlig for tjenesten, ha til legetjenesten. (s. 12)

Forventninger til legetjenesten er at den skal fungere optimalt i forhold til pasientene.

 • Hvorfor det er lang ventetid for den enkelte pasient. (s. 13)

Ifølge kommunerevisjonen får innbyggerne raskt time (side 15), men kan i enkelt tilfeller vente lenge på venterom.

 • Hvorfor det er mangler ved øyeblikkelig hjelp. (s. 13)

Ifølge kommunerevisjonen er det ikke mangler ved øyeblikkelig hjelp, mens det er ikke satt av tid til dette i timeavtalene. Dette kan medføre ventetid for pasienter på venteværelse.

 • Avklaring av hvorfor legene bruker mindre tid enn avtalt på de kommunale oppgavene. (s. 14)

 • Konsekvensene av at tre leger gir begrenset valgmulighet for den enkelte innbygger. (s. 15)

 • Hvorvidt det er økonomisk motivert at legene har så mange pasienter som tilfellet er. (s. 15)

 • Hvorvidt det er riktig at kommunens midler blir bruk på legesekretærers overtid, uavhengig av hvorfor overtiden er oppstått. (s. 16)

 • Konsekvensen av at det er for dårlig internkontroll, for eksempel ved registrering av pasientenes egenandel, og at pasientene ikke får utskrift av kvittering. (s. 16)

 • Hvorvidt kommunen får sin del av inntektene fra medisinsk forbruksmateriell. (s. 16)

De siste kulepunktene ivaretas gjennom vedtaket som ble gjort i kommunestyret.

Kommunestyret ber rådmannen bruke rapportens vurderinger og anbefalinger i videreutvikling av helse/legetjenesten i kommunen, herunder gjennomføre en brukerundersøkelse.