Sist oppdatert: 25.04.2017 06:47

Kommunestyrets "vaktbikkjer" i Sør-Aurdal

 

ARNE HEIMESTØL

Kontrollutvalget er ett av kontrollorganene Sør-Aurdal kommune må forholde seg til. Interessen rundt dette utvalgets arbeid har ikke blitt mindre etter at det kritiserte formaliteter rundt rådmannssaken sist uke.

 


Framme: Sekretær for utvalget: Finn Helge Lyster
Bak fra venstre: Reidar Schlytter, Harald Liodden og Linda Grøvslien Skogly

 

Det er kommunelovens § 77 som regulerer kontrollutvalgets arbeid.

Hvem kan velges?
Utvalget er valgt av kommunestyret, og det skal føre tilsyn med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget har tre medlemmer, minst ett av dem skal være valgt blant kommunestyrets medlemmer, og lederen skal ha møte- og talerett i kommunestyret. Utelukket fra valg er blant andre ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og ansatte i kommunen. Kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Kontrollutvalgets sekretær er valgt av kommunestyret.

 

Oppgaver
Kontrollutvalget er kommunestyrets tilsyns- og kontrollorgan. Det skal bidra til at kommunen når sine mål, passe på at regelverk blir fulgt, og at etiske hensyn blir ivaretatt. Utvalget skal være synlig, uavhengig og objektivt. Det skal ha et våkent og kritisk blikk og ta egne initiativ. Organet gjennomfører de undersøkelser det finner nødvendig, og har vidtgående innsyn i kommunens saker. Medlemmene har taushetsplikt og de skal fokus på etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid. (Kilde)

 

Møtene
Kontrollutvalgets møter i Sør-Aurdal er åpne, og de bekjentgjøres på kommunens hjemmeside ved lenke «Kontrollutvalget» til venstre for kommunens øvrige møtekalender på kommunens hjemmeside. Ved å trykke på denne lenka kommer man direkte inn på egen side for kontrollutvalg i Sør-Aurdal kommune på hjemmesiden til Kommunerevisjon IKS, der møteplanen og møtedokumenter for utvalget er lagret.

 

Kommunerevisjonen og kontrollutvalget

–  Kommunerevisjonen er kontrollutvalgets profesjonelle kontroll- og tilsynsorgan, som utfører kontroll og tilsyn av forvaltningen i Sør Aurdal kommune på vegne av kontrollutvalget og kommunestyret, og vi gir nødvendige faglige vurderinger til kontrollutvalgets saksutredninger , sier revisjonssjef Åge Sandsengen. – Vi har møte og talerett i utvalgets møter, og vi kan forlange våre uttalelser protokollert.

 

Lovlig vedtak?

– Kontrollutvalget har kommet med kritikk av kommunestyrets møtepraksis. Når slik kritikk foreligger i denne saka, er vedtaket likevel gyldig? I så fall, hva er det som skal til for at et vedtak skal erklæres ugyldig, med hensyn til mangler ved innkallingen og møteavholdelsen?

 

– I denne saken har kontrollutvalget konkludert med at møteinnkallingen ikke er offentliggjort for allmennheten ved kunngjøring på hensiktsmessig måte jf. kravene i kommuneloven § 32 nr. 3. Dvs. at møteinnkallingen ikke er gjennomført i samsvar med kravene i kommuneloven. Men i møtet godkjente kommunestyret møteinnkallingen, sakslisten, og de behandlet saken og fattet et vedtak. Kommunestyret sitt vedtak blir da et lovlig vedtak, jf. kommunelovens regler, selv om møteinnkallingen ikke var tilstrekkelig offentliggjort før møtet startet.

Hvis kommunestyret ikke hadde godkjent å behandle saken, f.eks. på grunn av manglende offentliggjøring, måtte de ha sendt saken i retur og utsatt behandlingen. Kontrollutvalget sitt vedtak i denne saken er derfor en konklusjon på at kommuneloven ikke er fulgt i denne saken, ut over dette har ikke utvalget sitt vedtak noen innvirkning på kommunestyrets vedtak.

 

Mer å ta tak i?
– I dette oppslaget uttaler Håkon Rydland følgende:

Eg har aldri kritisert min eigen administrasjon, men eg har vore kritisk til måten fleire politikarar, forretningsforbindelsar og andre i kommunen, på ein svært utidig måte, har prøvd å påverka den faglege prosessen som administrasjonen har ansvaret for.

– Er dette et tema kontrollutvalget bør se på?
 

Dette er i utgangspunktet et forhold som rådmann med sin administrasjon og politikerne må rydde opp i hvis det oppleves som problematisk, men hvis kontrollutvalget får et konkret innspill innenfor dette området, så vil det være kontrollutvalget som vedtar om de skal se på problemstillingen.


Komitélederen svarer på spørsmål

Reidar Schlytter er leder i kontrollutvalget. Her gir han svar på fire spørsmål vi har stilt ham.


– Hva skjer videre med kritikken kontrollutvalget har kommet med i rådmannssaken?

Kontrollutvalgets vedtak kritiserer kommunens håndtering vedrørende møteinnkallingen – som ikke er gjennomført i samsvar med kravene i kommuneloven. Vedtaket er oversendt kommunestyret med forslag om at kommunestyret tar vedtaket til orientering.

Fra kontrollutvalgets side forventer jeg at kommunestyret fatter vedtaket sitt i tråd med kontrollutvalgets forslag, og søker å påse at framtidige møteinnkallinger er i samsvar med kommuneloven.

– Kan det være aktuelt for utvalget å undersøke om det finnes noen former for ukultur i administrasjonen, jf. uttalelser fra Rydland til media?

Så langt har kontrollutvalget ikke fått noen signaler som indikerer at vi bør se på saken slik du antyder. Hvis kontrollutvalget får konkret innspill om dette, så må vi vurdere om utvalget skal vedta å se på eventuelle problemstillinger framover.

– Hvilken opplæring har kontrollutvalget fått?

I forkant av ny valgperiode blir det gitt god opplæring til medlemmene i kontrollutvalg. Opplæringen er i regi av kommunerevisjon og er felles for alle kontrollutvalgmedlemmer i Valdres. Av innhold i opplæringen kan jeg nevne følgende:

 • Gjennomgang av organisasjonskart Kommunerevisjonen IKS Hallingdal Valdres

 • Kontrollutvalgene – iht. kommunelovens § 77 skal føre tilsyn og kontroll på vegne av kommunestyret

 • Detaljert gjennomgang av Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver herunder:

  • Påse at regnskapet til kommunen blir revidert på betryggende måte

  • Påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon

  • Påse at det blir gjennomført selskapskontroll

 •  Sekretariatsordningen, kommunestyret skal sørge for sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov

 • Revisjonsordningen og ressursrammer

 • Statusgjennomgang på tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsoppgaver

 • Revisjonsbrev- gjennomgang og oppfølging

 • Gjennomgang av kommuneloven, intern kontroll og tilsyn og forskrift om kontrollutvalg i kommuner

 • Gjennomgang av forskrift om revisjon i kommuner

 • Gjennomgang av offentlighetsloven og forvaltningsloven

 • Utarbeidelse av plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for valgperioden – godkjennes av kommunestyret

 • Taushetserklæring

Som nevnt er dette en del av kursinnholdet ved oppstart av ny valgperiode.

– Er det andre sider ved kontrollutvalgets arbeid som kan videreutvikles?

Helt sikkert, vi er åpne for å drøfte eventuelle positive innspill i forhold til hvordan vi best mulig kan få fram gode prosjekter og saker som sikrer god kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret. Her er det også viktig at kommunestyrets medlemmer er mer aktive i forhold til kontroll og tilsyn og gir fornuftige innspill.