Sist oppdatert: 14.10.2017 18:06


Utbedring av fylkesveg 243

  ARNE HEIMESTØL

Tirsdag 17.10. skal fylkestinget behandle handlingsprogram for fylkesveier 2018–2021 (-23). I innstillingen fra fylkesutvalget er fylkesveg 243 tatt med, og det kostnadene for prosjekt i 2019 er beregnet til 7,6 millioner kroner.

På side 29 i handlingsplanen leser vi at fv. 243 fra Buskerud grense til Hedalen stavkirke (13,6 km) foreslås utbedres for 7,6 millioner i 2019. Beløpet gjelder kostnad uten dekke. Vegen har funksjonsklasse D (lokal samleveg). Årsdøgntrafikken på denne vegen er beregnet til 240–750.

Vedlikeholdsmetodikk
På side 28f i handlingsplanen leser vi at Statens vegvesen har utarbeidet en "vedlikeholdsmetodikk" etter "godt-nok"-prinsippet. Det betyr at en gjør de tiltak en mener er tilstrekkelige for å få en god nok veg i forhold til funksjonsklasse og årsdøgntrafikk.

Med dette menes:

 • Se tiltak i sammenheng med vegens funksjon og årsdøgntrafikk

 • Prioritere overvannshåndtering (dreneringssystem) og bæreevne

 • Kurvatur og bredde vurderes stort sett til å være ok og vil ikke bli utbedret

 • Skogrydding prioriteres for sikt og opptørking av vegen

 • Øke dimensjoner på stikkrenner for å møte økende nedbørsmengder og intensiteter

Følgende tiltak er aktuelle:

 • Utskifting av dreneringssystemer (stikkrenner, dypdrenering og avkjøringsrenner)

 • Reetablering av grøfter

 • Fjerning av farlige sidehindre (stein/fjell som hindrer vannavrenning og er trafikkfarlige)

 • Skogrydding

 • Forsterkning og masseutskifting dersom ikke vannhåndtering alene kan gi ønskede resultater

 • Armering, forstrekning, evt. kun kantforsterkning

 • Nytt vegdekke, oppretting og slitelag

Metodikken som benyttes gjennomføres etter følgende 3 trinn:

1. Reetablering av grøft og skifte av stikkrenner
2. Bedring av bæreevne
3.

Nytt asfaltdekke på hele strekningen