Sist oppdatert: 31.08.2018 19:53

Vil ikke gi innsyn i møtereferat

 

ARNE HEIMESTØL

Sør-Aurdal kommune nekter å gi Hedalen.no innsyn i referat fra dialogmøtet om økonomiske sparetiltak. Rådmannen mener det ikke var et kommunestyremøte, men det avviser jussprofessor.
 

Hedalen.no var til stede på første del av dialogkonferansen torsdag 23.8. Vi fikk ikke med oss oppsummeringen. Det gjorde "Valdres", og vi bad om å få tilsendt referat fra møtet. Dette sa rådmannen nei til, og Hedalen.no har anket denne avgjørelsen inn for Fylkesmannen.

 

Dialogseminar
23. august var kommunestyret i Sør-Aurdal samlet til heldags dialogseminar med hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og brukerorganisasjoner. Dialogmøtet skulle “danne grunnlag for framleggelse av saker til kommunestyret i september (…) med mål om økonomisk innsparingspotensial, kvalitetsutvikling og effektivisering», ifølge kommunestyrets vedtak i juni.


Innkallingen
Innkalling og saksliste til dialogmøtet ble først lagt ut på kommunens hjemmeside to dager før – etter at avisa Valdres og Fylkesmannen etterspurte det. Det er ennå ikke lagt ut noen protokoll fra møtet.

 

Kommunal Rapport har etterspurt protokollen, men rådmannen sier at dette var et administrativt initiert seminar og ikke et vedtaksdyktig politisk møte (kommunestyremøte). Dermed ble det ikke ført protokoll.

På kommunens hjemmeside har møtet fått eget saksnummer, 039/18. På brevarket til kommunestyret i Sør-Aurdal er det en møteinnkalling med følgende tekst:

Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, tlf. 61 34 85 08, slik at varamedlemmer kan bli innkalt. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Til Kommunal Rapport sier rådmannen at invitasjonen fra administrasjonen til dialogmøtet ble lagt ut på møteportalen av praktiske grunner, fordi mange politikere bare bruker denne. Han varsler at disse rutinene skal endres.


Korreks fra Fylkesmannen
– Sør-Aurdal kommune fikk i fjor vår korreks av Fylkesmannen etter å ha avholdt flere hemmelige møter i politiske organer. Senere samme år ville ordføreren holde budsjettmøte bak lukkede dører. Ordføreren snudde etter at Fylkesmannen slo fast at budsjettmøter skal gå for åpne dører, skriver Kommunal Rapport.

 

Uenighet mellom jussprofessor og Fylkesmannen
Seniorrådgiver Mette Rundsveen hos Fylkesmannen var i kontakt med kommunen for å sjekke om møtet var innkalt på lovlig måte. – Vi oppfatter at det er avklart at dette ikke var et ordinært kommunestyremøte, skriver hun i en e-post til Kommunal Rapport.

 

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt er ikke enig.


– Dette møtet var klart nok et ledd i kommunens saksbehandling, og går derfor inn under de alminnelige reglene om møter i folkevalgte organer, se kommuneloven § 29 nr. 3. Det ligger klart utenfor rådmannens kompetanse å innkalle til et slikt møte, sier han til Kommunal Rapport.


Rådmannen har fått anledning til å svare på dette. Han viser til at det er opprettet en klagesak og vil ikke gi flere kommentarer før Fylkesmannen har behandlet denne.


Hedalen.no intervjuet
Kommunal Rapport var kjent med at Hedalen.no hadde klaget avslag på innsyn i møtereferat inn for Fylkesmannen. Slik er redaktørens syn gjengitt i slutten av Kommunal Rapport sitt oppslag:

Møtet ble ikke annonsert på vanlig måte. Det er uklart om det var et kommunestyremøte eller ikke. Men kommunestyret var innkalt. Da skal det føres referat. Det ble også gjort. Avisa Valdres var til stede under hele møtet og hørte hva som ble sagt. Hvordan kan kommunen da nekte andre medier og offentligheten tilgang til det samme referatet? Det forstår jeg ikke, sier Heimestøl.

Klagesaken

I klagesaken har Hedalen.no vist til offentlighetsloven paragraf 3:

Hovudregel
Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

Videre viste vi til kommunelovens paragrafer 30 og 31. Klagesaken ble sendt til kommunen fredag 24.8. Torsdag 30.8. fikk Hedalen.no varsel om at klagen oversendes til Fylkesmannen.
 

Hedalen.no vil publisere svaret Fylkesmannen gir, når dette forligger.