Sist oppdatert: 03.09.2018 20:46

Professor Bernt til Kommunal Rapport:
– Må ikke gjøre grensene mellom rådmann og ordfører utydelige

 

ARNE HEIMESTØL


Dialogseminaret i Sør-Aurdal 23.8. er bakteppe for spørsmål Kommunal Rapport har stilt til jussprofessor Jan Fritjof Bernt i spalten Bernt svarer.
 

Se disse oppslagene

Det var rådmannen som kalte inn til, og som ledet, dialogseminaret. Det var åpent for publikum og presse.

 

– Ikke rådmannens oppgave

At rådmannen kalte inn kommunestyret og tillitsvalgte til seminar, ligger klart utenfor rådmannens kompetanse, sier professor Jan Fridthjof Bernt til Kommunal Rapport. Bernt viser til at dette var et ledd i kommunens saksbehandling, og at en da må følge reglene om møter i folkevalgte organer, se kommuneloven § 29 nr. 3. – Rådmannen skal forholde seg til de folkevalgte kommunale organene, ikke til enkeltmedlemmer, og den eneste som kan innkalle til et slikt møte, er organets leder, ordføreren, (§ 32 nr. 1).

Krav til kunngjøring
Bernt legger til at møtet «skal kunngjøres på hensiktsmessig måte», og at ordfører skal sette opp en saksliste (§ 32 i kommuneloven). – Saksliste og andre dokumenter sendes ut til de folkevalgte og skal være tilgjengelige for allmennheten.

 

I dette tilfellet sendte rådmannen ut invitasjon til dialogseminar uten at det var angitt hva møtet skulle handle om. Det fulgte heller ikke med noen saksdokumenter.

Ordførerens rolle
Professor Bernt slår videre fast at det er ordføreren som skal lede møter i folkevalgte organer (§ 32 nr. 4) Det skal føres møtebok over forhandlingene, med angivelse av hvilke saker som ble drøftet, framsatte forslag og eventuelle vedtak (§ 30 nr. 3).

– Må følge kommuneloven
– Det er bra at det holdes møter med dialog mellom folkevalgte og administrasjon, noe som kan være verdifullt både for de folkevalgte og for administrasjonen før en sak legges fram til vedtak, sier Bernt til Kommunal Rapport.

 

Han slår likevel fast at saksbehandlingen må følge reglene i kommuneloven.
– Grensene mellom rollen som ordfører og rollen som rådmann må ikke gjøres utydelige, og velgerne må ha mulighet til å følge prosessen, ved innsyn i saksdokumenter og som tilhørere i møtet så lenge det ikke er hjemmel i loven for å lukke møtet.