Sist oppdatert: 20.12.2015 07:20

Framtvinger nytt inntektssystem kommune-sammenslåing?

  ARNE HEIMESTØL
Fem Valdres-kommuner har sagt ja til videre utredning av kommunesammenslåing. Vang har meldt seg ut. Det ble en saklig og rolig debatt da kommunestyret i Sør-Aurdal behandlet temaet sist torsdag.

Ros til ordfører og rådmann
Arne Leite (Sp) ga ordfører og rådmann ros for måten disse lederne har håndtert utspillet fra ordførerne i Etnedal, Vestre Slidre og Øystre Slidre.
– Hestehandel og taktikk kunne ha ført saka på feil spor, mente Leite.

Må være med videre
Elling Fekjær minte om at kommunesammenslåingsprosessen var i ferd med å dø. – Nå må vi være konstruktive for å få samarbeidet til å gå bra. Taktikk må legges til side, det er Valdres vi hører til, og det er en Valdres-kommune vi må få. Fekjær sa klart nei til at Sør-Aurdal kommune skal deles i to ved en eventuell kommunesammenslåing. – Hedalen og Begnadalen må være en del av Valdres i fortsettelsen også.

Nytt inntektssystem
Olav Kristian Huseby kunne fortelle at regjeringen samme dag hadde sendt forslag til nytt inntektssystem for kommunene ut på høring.

Her leser vi følgende:

Kommuner som bestemmer seg for å slå seg sammen i denne stortingsperioden, får beholde basistilskudd og regionalpolitiske tilskudd som i dag uavkortet i 15 år, og deretter få en nedtrapping over fem år. Slik blir den økonomiske situasjonen mer forutsigbar for kommunene, samtidig som de får god tid til omstilling. Reformstøtte og omstillingsstøtte kommer i tillegg.

 • Les hele pressemeldingen fra departementet her.

Vedtaket i saken
Her er vedtaket et samlet kommunestyret i Sør-Aurdal stilte seg bak:

 1. Kommunestyret går inn for å videreføre arbeidet i kommunereform-prosessen, slik at Sør-Aurdal kommune deltar i forhandlinger med en eller flere kommuner i Valdres som fatter vedtak om videre deltakelse i prosessen. Det overordna målet for Sør-Aurdal er å:

  • Sikre en helhetlig og samordna samfunnsutvikling

  • Sikre en bærekraftig og økonomisk solid kommune

  • Sikre et godt lokaldemokrati

  • Sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
    

 2. Kommunestyret vil i konkretiseringen ha fokus på en avklaring av:

  • Hvordan sikrer kommunen rekruttering av tilstrekkelig arbeidskraft med riktig kompetanse innenfor de ulike tjenesteområdene?

  • Hvordan sikrer kommunen at det er en sammenheng mellom demografisk utvikling og utvikling av tjenestetilbud?

  • Hvordan sikrer kommunen habilitet og troverdighet i egen saks-behandling?

  • Hvordan vil kommunen bidra til en helhetlig og samordnet arealforvaltning og samfunnsutvikling i egen region?

  • Hvordan sikrer kommunen at IKS-er og interkommunale samarbeid er underlagt politisk styring?

  • Hvordan sikrer kommunen langsiktig økonomisk styring?

 3. Politisk styringsgruppe (PSG) sine intensjoner og ambisjoner for en Valdres-kommune legges til grunn ved forhandlinger.

 4. Videre prosess skal gjennomføres slik at kommunestyret kan ta endelig stilling til kommunereformen og eventuell kommunesammenslåing før 1. juli 2016.